Συστήματα διαχείρισης και Μετρολογία

Τα συστήματα διαχείρισης, εφαρμόζοντας τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης PDCA (Plan – Do – Check – Act), έχουν ως στόχο την καθιέρωση της κουλτούρας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς στους οποίους εφαρμόζονται.

Τα πιο γνωστά συστήματα διαχείρισης, τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα, οργανώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξής Προτύπων, στην ισχύουσα έκδοσή τους:

Διαχείριση της Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
Περιβαλλοντική Διαχείριση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801
Διαχείριση της Ενέργειας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001
Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22001

Η Ποιότητα των μετρήσεων διασφαλίζεται μέσω της διαπίστευσης των εργαστηρίων δικομών και διακριβώσεων, από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 στην ισχύουσα έκδοσή του.

Με ορθό σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης, τα αποτελέσματα γίνονται ορατά και ως προς την ποιότητα των εκροών, αλλά και ως προς το κόστος λειτουργίας των οργανισμών στους οποίους εφαρμόζονται.

Φαινόμενα αυξημένης γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων σε οποιαδήποτε επικοινωνία, επιστροφών των εκροών της λειτουργίας των οργανισμών, αποτελούν έντονα σημάδια κακού σχεδιασμού ενός συστήματος διαχείρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και η αναβάθμισή του, με σεβασμό στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Comments are closed.